حسين بن علي (ع) : مردمان بندگان دنيايند و دين لقلقه زبانشان است تا زماني كه معايش آنها به وسيله دين مي گردد، از دين دم مي زنند و چون آزموني سخت پيش آيد چه اندك شوددينداران واقعي.(تحف العقول، ص.۲۵۰)  

صفحه اصلي

آموزش مقالات خدمات دانلود لينك ها عضويت ارتباط با سايت
 دانلود ها / ...
 

 

 

   1- دانلو سرفصل هاي داسات سيستم

 

 صفحه اصلي   :  آموزش  : مقالات  :  خدمات  :  دانلود  :  لينك ها  :  عضويت  :  ارتباط با سايت

© MEZ  Institute  of  Technology  . All rights reserved

CATIA is a registered Trademark of Dassault Systèmes . This site is not affiliated in any way with Dassault  Systèmes