الهم سد فقرنا بغناك

صفحه اصلي

آموزش مقالات خدمات دانلود لينك ها عضويت ارتباط با سايت
خدمات و فعاليت ها/ دوره هاي آموزشي CATIA V5 /
 
رديف شرح دوره كد دوره كد دوره پيشنياز
1

Mechanical Design Solution ( CATIA V5)

CAT-1000  
2

Shape Design & Styling Solution (CATIA V5)

CAT-2000  
3

Reverse Engineering (CATIA V5)

CAT-3000 CAT-1100

CAT-2000

4

Digital Mock-Up Solutions (CATIA V5)

CAT-4000 CAT-1100
5

Ergonomics Design & Analysis (CATIA V5)

CAT-5000 CAT-1100
6

Generative Structural Analysis (CATIA V5)

CAT-6000 CAT-1100

CAT-2000

7

NC Manufacturing Solutions (CATIA V5)

CAT-7000 CAT-1100
8

Plant & Equipment Solution (CATIA V5)

CAT-8000 CAT-1100
9

Product Synthesis Solution (CATIA V5)

CAT-9000  
10 شبيه سازي فرايند ماشين كاري و تهيه نقشه هاي فرايندي مجزا از هر فرايند

DELMIA V5

DEL-1000 CAT-7000
11 شبيه سازي فرايند مونتاژ و تهيه مدارك و فيلم از فرايند مونتاژ

DELMIA V5

DEL-2000 CAT-1100

CAT-4000

12 شبيه سازي فرايند مونتاژ  با كمك ربات  (Robotics )و تهيه برنامه مناسب فرايند

DELMIA V5

DEL-3000  
13 شبيه سازي فعاليت گريپ ها ( IGRIP )

DELMIA V5

DEL-4000  
14 شبه سازي فعاليت انسان در فرايندها و تحليل هاي مربوطه ( Human Solutions )

DELMIA V5

DEL-5000 CAT-5000
15 شبيه سازي خط توليد  يا مونتاژ و تحليل دقيق  آنها ( Quest )

DELMIA Quest

DEL-6000  
16 تحليل خطي و غير خطي و  انتقال حرارت و كامپوزيت و خستگي و برخورد

ُSimDesigner for CATIA V5

SIM-1000 CAT-6000
17 تحليل ديناميكي و سينتك و سينماتيك در اثر  بار ديناميكي

SimDesigner for CATIA V5

SIM-2000 CAT-4000

CAT-6000

18

تحليل سيستم تعليق خودرو و غيره

SimDesigner for CATIA V5

SIM-3000  
19 تحليل سازه اي ( خطي و غير خطي)

ABAQUS for CATIA

ABA-1000 CAT-6000
20  تحليل انتقال حرارت

ABAQUS for CATIA

ABA-2000 CAT-6000
21 تحليل محاسبات ديناميك سيالات CFD

  ( Fluent for CATIA)

FLU-1000 CAT-6000

دانش گستر شاز

 09124859683

 

شمارش بازديد گنندگان از اين صفحه:    Hit Counter

 صفحه اصلي   :  آموزش  : مقالات  :  خدمات  :  دانلود  :  لينك ها  :  عضويت  :  ارتباط با سايت

© MEZ  Institute  of  Technology  . All rights reserved

 Email: info@catiav5.ir

CATIA is a registered Trademark of Dassault Systèmes . This site is not affiliated in any way with Dassault  Systèmes