الهم سد فقرنا بغناك

صفحه اصلي

آموزش مقالات خدمات دانلود لينك ها عضويت ارتباط با سايت
خدمات و فعاليت ها / فروش نرم افزار هاي CATIA V5 /
 
رديف شرح مختصر نرم افزار   مشخصات لوگو عنوان نرم افزار
1 نرم افزاري بسيار قدرتمند  براي تحليل هاي ديناميك سيالت و انتقال حرارت با كمك حلگر Fluent در محيط مستقل و بصورت پنجره هاي پرسشي و ويزارد

 

CD

FloWizard 2.0.4

2 نرم افزاري بسيار قدرتمند  براي تحليل هاي ديناميك سيالت و انتقال حرارت با كمك حلگر Fluent در محيط نرم افزار CATIA V5 R15 DVD

Fluent for CATIA V5R15

V 1.0.8 (Fluent 6.2.18)

3 نرم افزار اداب سه بعدي براي ساخت  3D PDF با ورودي بيش از 20 فرمت مختلف سه بعدي ازجمله CATIA CD

Adobe  Acrobat 8 3D

4 نرم افزاري بسيار قدرتمند  براي شبه سازي مجازي از موضوعات سه بعدي  محصول شركتDS CD  

VirTools 4

5 نرم افزاري بسيار قدرتمند  براي تحليل هاي خطي و غير خطي محصول شركتDS و ABAQUS DVD

Simulia (ABAQUS) 6.7.1

6 نرم افزاري بسيار قدرتمند  براي تحليل هاي خطي و غير خطي محصول شركتDS و ABAQUS CD

Simulia (ABAQUS) 6.6  & Documantion

7  نرم افزار محصول شركتDS براي تحليل هاي خطي و غير خطي ،   ، انتقال حرارت  در محيط خود  نرم افزار CATIA DVD

ABAQUS for CATIA V5R18

(Simulia)

8  نرم افزار محصول شركت MSC براي تحليل هاي خطي و غير خطي ،   ، انتقال حرارت ، برخورد ، تحليل ديناميكي و حركت در محيط خود نرم افزار CATIA CD

SimDesigner for CATIA V5R17
9  نرم افزار شبيه سازي فرآيند ساخت و توليد

محصول شركت DS

DVD

DELMIA V5R18
10
 نرم افزار ها طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر
DVD   CATIA V5R18 SP5

(32 Bit & 64 Bit)

11
 نرم افزار ها طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر
DVD   CATIA V5R18 SP3
12 راهنماي نرم افزار  طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CATIA به زبان انگليسي DVD   Documentation CATIA V5R18
13
 نرم افزار ها طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر
DVD   CATIA V5R17 SP6
14  نرم افزار ها طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CD   CATIA V5R17 SP2
15  راهنماي نرم افزار  طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CATIA به زبان انگليسي CD   Documentation CATIA V5R17  
15  نرم افزار محصول شركتDS براي تحليل هاي خطي و غير خطي ،   ، انتقال حرارت  در محيط خود  نرم افزار CATIA DVD

ABAQUS for CATIA V5R16

(Simulia)

16  نرم افزار شبيه سازي فرآيند ساخت و توليد محصول شركت DS DVD

DELMIA V5R16
17  نرم افزار ها طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر DVD   CATIA V5R16 SP6
18  نرم افزار ها طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CD   CATIA V5R16 SP2
19 راهنماي نرم افزار  طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CATIA به زبان انگليسي CD   Documentation CATIA V5R16
20  راهنماي نرم افزار  طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CATIA به زبان آلماني DVD  

Documentation CATIA V5R16 (German)

21  نرم افزار ها طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CD   CATIA V5R15
22 نرم افزار شبيه سازي فرآيند ساخت و توليد محصول شركت DS CD

DELMIA V5R14
23 راهنماي نرم افزار شبيه سازي فرآيند ساخت و توليد محصول شركت DS CD   Documentation DELMIA V5R14
24  نرم افزار محصول شركت MSC براي تحليل هاي خطي و غير خطي ، كامپوزيت ،خستگي  ، انتقال حرارت ، برخورد ، تحليل ديناميكي و حركت در محيط خود نرم افزار CATIA CD

SimDesigner for CATIA V5R14
25  نرم افزار ها طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CD   CATIA V5R14
26  راهنماي نرم افزار  طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CATIA به زبان انگليسي CD   Documentation CATIA V5R14
27  نرم افزار ها طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CD   CATIA V5R13 SP2
28  راهنماي نرم افزار  طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CATIA به زبان انگليسي CD   Documentation CATIA V5R13
29  نرم افزار ها طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CD   CATIA V5R12
30  نرم افزار ها طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CD   CATIA V5R110
31  راهنماي نرم افزار  طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CATIA به زبان انگليسي CD   Documentation CATIA V5R11
32  نرم افزار ها طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CD   CATIA V5R10
33  نرم افزار ها طراحي مهندسي و ساخت به كمك كامپيوتر CD   CATIA V5R7
         
 

 سفارش نرم افزار  توسط ايميل

info@catiav5.ir

ارسال با پست سفارشي

 

  صفحه اصلي   :  آموزش  : مقالات  :  خدمات  :  دانلود  :  لينك ها  :  عضويت  :  ارتباط با سايت

© MEZ  Institute  of  Technology  . All rights reserved

CATIA is a registered Trademark of Dassault Systèmes . This site is not affiliated in any way with Dassault  Systèmes